نویسنده = محمود کرمی
مدل سازی مطلوبیت زیستگاه شاه روباه (Vulpes cana) مبتنی بر فناوری دوربین های تله ای در ایران

دوره 7، شماره 3، آبان 1394، صفحه 39-46

عطیه تک تهرانی؛ بهمن شمس اسفندآباد؛ محمود کرمی؛ محمدصادق فرهادی نیا:


ارزیابی زیستگاه گرگ خاکستری (Canis lupus) در منطقه حفاظت شده خانگرمز استان همدان با استفاده از روش MaxEnt

دوره 7، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 19-30

علی اکبر یالپانیان؛ محمود کرمی؛ بهمن شمس اسفندآباد؛ گلنار مخفی


مدلسازی قطعه قطعه شدن زیستگاه پازن در نیمه جنوبی استان مرکزی

دوره 5، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 1-9

امیر انصاری؛ محمود کرمی؛ حمیدرضا رضایی؛ برهان ریاضی


مطالعه فونستیک خزندگان و دوزیستان پارک ملی ساریگل در استان خراسان شمالی

دوره 3، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 1-10

محمد تقدیسی؛ حاجی قلی کمی؛ محمد کابلی؛ محمود کرمی