کلیدواژه‌ها = مریستیک
بررسی صفات مورفومتریک و شمارشی گکوی سنگی تیغه‌ دار (Cyrtopodion scabrum) در استان گلستان

دوره 11، شماره 3، مهر 1398، صفحه 105-114

امین فروتن؛ حاجی قلی کمی؛ علی اکبر باقریان یزدی


بررسی تغییرات ریخت‌شناختی (Hemorrhois ravergieri (Reptilia: Ophidia: Colubridae در ایران

دوره 10، شماره 2، تیر 1397، صفحه 87-96

مینو مشتاقی؛ محمد کابلی؛ منصور صالحی


مطالعه صفات ریخت شناختی ( Teratoscincus bedriagai Nikolsky,1899, (Sauria : Sphaerodactylidae در شمال استان سیستان و بلوچستان

دوره 10، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 123-128

علیرضا ریکی؛ حاجی قلی کمی؛ فراهم احمدزاده؛ بهرام حسن زاده کیابی