نویسنده = رسول قربانی
شناسایی زیستگاه‌های مناسب برای گونه غیربومی تیلاپیای نیل (Oreochromis niluticus) براساس مدل های بوم شناختی در استان گلستان

دوره 11، شماره 3، مهر 1398، صفحه 155-162

وحید عباسی؛ سیدعباس حسینی؛ رسول قربانی؛ حسن صالحی؛ حسین عبدالحی


بررسی عوامل محیطی موثر بر روند مهاجرت تولیدمثلی دهان گرد دریای خزر (Caspiomyzon wagneri Kessler, 1870) در رودخانه شیرود، استان مازندران

دوره 7، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 111-118

مجید راستا؛ رسول قربانی؛ عبدالمجید حاجی مرادلو؛ سیدمحمدوحید فارابی؛ فخریه شیرودمیرزایی


مطالعه تنوع و فراوانی جمعیت زئوپلانکتون های تالاب گمیشان و ارتباط آن با عوامل محیطی

دوره 6، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 195-208

سارا حق پرست؛ رسول قربانی؛ محمدجواد وثاقی


بررسی برخی خصوصیات زیست شناسی تولیدمثل سیاه ماهی (Capoeta capoeta gracilis) در رودخانه بابلرود

دوره 6، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 209-219

پردیس پهلوانی؛ صابر وطن دوست؛ رسول قربانی