کلیدواژه‌ها = دما
پیش بینی پراکنش خرچنگ مانگرو Macrophthalmus (Macrophthalmus) sulcatus H. Milne Edwards, 1852 در پاسخ به گرمایش جهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1401

10.22034/aej.2020.249393.2360

سنا شریفیان


رابطه‌ تغییرات فصلی پارامترهای محیطی با تنوع زیستی و زی توده ماکروفولینگ ها در قفس های صیادی در بندر لنگه

دوره 11، شماره 4، دی 1398، صفحه 369-376

مریم شهبازی؛ ایمان سوری نژاد؛ سعید گرگین؛ گیتی میرمحمد صادقی؛ مرتضی یوسف زادی


اثر دما بر رشد و بقاء لارو فیل ماهی (Huso huso) از مرحلة تفریخ تا مرحلة جذب کیسة زرده

دوره 10، شماره 4، دی 1397، صفحه 229-234

سیدصمد هاشمی؛ محمدرضا قمی؛ مهدی سهراب نژاد


بررسی اثرات دما و دفعات غذادهی بر تاثیر سایپرمترین در بافت آبشش ماهی آفانیوس صوفیا (Aphanius sophiae)

دوره 8، شماره 3، آذر 1395، صفحه 229-236

مریم نصراله پورمقدم؛ هادی پورباقر؛ سهیل ایگدری


بررسی تغییرات اکسیژن، دما و جمعیت‌های ماکروبنتوزهای رودخانه شهرستانک

دوره 1، شماره 2، مرداد 1388، صفحه 43-52

ریحانه قانع؛ مارال علیمرادی نصر آبادی؛ بهروز عباس زاده