نویسنده = فرزانه نوری
تاثیر هم زمان شدت و دوره نوری بر تکامل فعالیت آنزیم های گوارشی لارو تاس ماهی ایرانی (Acipenser persicus)

دوره 10، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 213-222

فرزانه نوری؛ رضوان اله کاظمی؛ الهه حسن نتاج نیازی


اثرات لاکتوفرین جیره بر روی عملکرد رشد، تغذیه، فاکتورهای خونی و پاسخ ایمنی غیراختصاصی بچه ماهی صبیتی (Sparidentex hasta)

دوره 8، شماره 2، مرداد 1395، صفحه 189-198

وحید مرشدی؛ ناصر آق؛ جاسم مرمضی؛ فرزانه نوری؛ تکاور محمدیان