کلیدواژه‌ها = گلوکز
استفاده از دکستروز مونوهیدرات جهت القای هایپرگلایسمی در ماهی مدل زبرا (Danio rerio)

دوره 14، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 187-192

10.22034/AEJ.2022.326693.2745

حوریه مقدم؛ ایمان سوری نژاد؛ محمدرضا کلباسی؛ سید علی جوهری؛ زهرا قاسمی


بررسی پاسخ های فیزیولوژیک ماهی سفید (Rutilus frisii) به استرس ناشی از ابزار صید گوشگیر

دوره 11، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 319-328

حجت احمدی فگجور؛ احسان کامرانی؛ علی اصغر خانی پور؛ آرش اکبرزاده؛ احمد همایی