کلیدواژه‌ها = کورتیزول
بررسی یونی و اسمزی در ماهیان خاویاری نورس در انتقال مستقیم به آب دریای خزر

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 289-298

10.22034/aej.2021.133750

سید محمد وحید فارابی؛ محمود بهمنی؛ منصور شریفیان؛ مهدی گل آقایی درزی


بررسی پاسخ های فیزیولوژیک ماهی سفید (Rutilus frisii) به استرس ناشی از ابزار صید گوشگیر

دوره 11، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 319-328

حجت احمدی فگجور؛ احسان کامرانی؛ علی اصغر خانی پور؛ آرش اکبرزاده؛ احمد همایی


پاسخ‌های اولیه و ثانویه تاس ماهی سیبری Brandt, 1869) Acipenser baerii) به استرس دستکاری در دو اندازه مختلف

دوره 10، شماره 4، دی 1397، صفحه 235-242

سکینه ابراهیمی؛ مجیدرضا خوش خلق؛ بهرام فلاحتکار


هیستوپاتولوژی آبشش و اختلالات آندوکرینی در ماهی مید (liza klunzingeri) هنگام مواجهه با نفتالین

دوره 5، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 171-177

زهرا یاراحمدی؛ عبدالعلی موحدی نیا؛ سارا رستگار