نویسنده = حامد پاک نژاد
تأثیر افزودن سطوح مختلف عصاره چای کوهی(Stachys lavandulifolia Vahl) در جیره غذایی بر شاخص های رشد و تغذیه در بچه ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio)

دوره 14، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 277-284

10.22034/AEJ.2021.281290.2501

محمد ایوب منصور؛ علی شعبانی؛ حامد پاک نژاد؛ پرستو پورعاشوری؛ عبدالبشیر واحدی


بررسی برخی شاخص‌ های ایمنی ذاتی سرم و موکوس پوست ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio) در مواجهه با تنش شوری

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 319-324

10.22034/aej.2021.133912

سپیده غنی؛ عبدالمجید حاجی مرادلو؛ حامد پاک نژاد؛ مرضیه ابوالفتحی


تعیین بیومارکرهای خونی آلودگی سرب در خلیج گرگان با استفاده از شاخص های خون شناسی گاوماهی لکه دار (Neogobius melanostomus, Pallas 1814)

دوره 12، شماره 3، مهر 1399، صفحه 145-154

10.22034/aej.2020.113071

فخریه امیدی؛ حجت الله جعفریان؛ رحمان پاتیمار؛ محمد هرسیج؛ حامد پاک نژاد


اثرات سطوح مختلف سدیم آلژینات با وزن مولکولی پایین بر عملکرد رشد و شاخص های ایمنی موکوس در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

دوره 12، شماره 2، تیر 1399، صفحه 195-202

10.22034/aej.2020.106861

منیره سهلی؛ حامد پاک نژاد؛ سید حسین حسینی فر؛ محمد سوداگر؛ محمد مازندرانی؛ حبیب اله سنچولی


بررسی رفتار بویایی تاس ماهی ایرانی (Acipenser persicus) تحت تاثیر نانوذرات نقره

دوره 12، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 209-216

10.22034/aej.2020.105183

شیدا گلی؛ ولی اله جعفری؛ حامد پاک نژاد؛ الکساندر کاسومیان


اثرات سطوح مختلف لایزوزیم جیره غذایی بر فاکتورهای رشد، شاخص های خون شناسی و بیوشیمیایی سرمی در ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio)

دوره 12، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 277-284

10.22034/aej.2020.105371

شراره بخت آزاد؛ حامد پاک نژاد؛ سید حسین حسینی فر؛ عبدالمجید حاجی مرادلو


اثر غلظت های تحت کشنده اندوسولفان بر فاکتورهای خونی و ایمنی موکوس ماهی کلمه (Rutilus caspicus)

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 167-174

محسن تجری؛ ابولقاسم کمالی؛ هومن رجبی اسلامی؛ حامد پاک نژاد


تاثیر سطوح مختلف نوکلئوتید جیره به عنوان جاذب غذایی بر شاخص های رشد و میزان غذاگیری تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus)

دوره 5، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 143-147

فاطمه خانی؛ محمدرضا ایمانپور؛ وحید تقی زاده؛ حامد کلنگی میاندره