نویسنده = قباد عسگری جعفر آبادی
مطالعه اثر اقلیم و فصل زایش بر فراسنجه‌های واریانس فنوتیپی و واریانس ژنتیکی افزایشی شیر، چربی، پروتئین و SCS در گاوهای هلشتاین

دوره 12، شماره 4، دی 1399، صفحه 73-78

10.22034/aej.2020.124664

رضا نشاگران همت آبادی؛ قباد عسگری جعفر آبادی؛ ناصر امام جمعه کاشان؛ مهدی امین افشار


برآورد انرژی قابل متابولیسم نگه داری و نیاز روزانه نشخوارکنندگان کوچک وحشی چرا کننده در پارک ملی لار

دوره 12، شماره 3، مهر 1399، صفحه 11-20

10.22034/aej.2020.109976

هادی منصوری خواه؛ محمد چمنی؛ ناصر کریمی؛ قباد عسگری جعفر آبادی؛ کاظم کریمی


ارزیابی ژنتیکی و محاسبه همبستگی ژنتیکی صفات تولیدی و تولید مثلی در بز کرکی رایینی

دوره 2، شماره 3، آبان 1389، صفحه 6-19

ابراهیم ناظمی؛ قباد عسگری جعفر آبادی؛ مهدی امین افشار


مطالعه فیلوژنتیک جمعیت گوسفند وحشی (Ovis orientalis) در منطقه تنگ صیاد و کرایی

دوره 2، شماره 2، مرداد 1389، صفحه 67-72

کاوان نیک دل؛ سیامک یوسفی سیاه کلرودی؛ قباد عسگری جعفر آبادی


رابطه ژنتیکی بین برخی صفات تیپ و ماندگاری در گاوهای هلشتاین ایران

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1389، صفحه 23-30

سینا سیفی نوفرستی؛ قباد عسگری جعفر آبادی؛ محمد باقر صیادنژاد؛ مهدی امین افشار


مقایسه تاثیر روش های مختلف بازاریابی روی کیفیت تخم مرغ در شهر تهران

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1389، صفحه 45-54

سید وحید حسینی؛ محمدرضا عابدینی؛ قباد عسگری جعفر آبادی


بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت تمساح مردابی (Crocodylus palustris) در استان سیستان و بلوچستان

دوره 1، شماره 4، بهمن 1388، صفحه 1-8

کتایون فروتن؛ سیامک یوسفی سیاه کلرودی؛ قباد عسگری جعفر آبادی