نویسنده = عبدالمجید حاجی مرادلو
بررسی برخی شاخص‌ های ایمنی ذاتی سرم و موکوس پوست ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio) در مواجهه با تنش شوری

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 319-324

10.22034/aej.2021.133912

سپیده غنی؛ عبدالمجید حاجی مرادلو؛ حامد پاک نژاد؛ مرضیه ابوالفتحی


ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻔﺎوت ملاس چغندر جیره غذایی بر ترکیب لاشه وآنزیم های کبدی ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio)

دوره 12، شماره 3، مهر 1399، صفحه 329-334

10.22034/aej.2020.120029

مصطفی بیگی؛ عبدالمجید حاجی مرادلو؛ سیدحسین حسینی فر؛ علی جافرنوده


اثرات سطوح مختلف لایزوزیم جیره غذایی بر فاکتورهای رشد، شاخص های خون شناسی و بیوشیمیایی سرمی در ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio)

دوره 12، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 277-284

10.22034/aej.2020.105371

شراره بخت آزاد؛ حامد پاک نژاد؛ سید حسین حسینی فر؛ عبدالمجید حاجی مرادلو


ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح مختلف ملاس چغندر جیره غذایی بر شاخص های خونی ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio)

دوره 11، شماره 3، مهر 1398، صفحه 227-230

مصطفی بیگی؛ عبدالمجید حاجی مرادلو؛ حسین حسینی فر؛ علی جافرنوده


بررسی کیفیت آب و رشد بچه ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio) تحت تغذیه با جیره های حاوی سطوح مختلف پروتئین در سیستم بیوفلوک

دوره 10، شماره 3، مهر 1397، صفحه 191-198

مهسا محمودی خوش دره گی؛ عبدالمجید حاجی مرادلو؛ بهروز دستار


اثرات رژیم غذایی حاوی اسیدآلی و سرکه سیب بر یک پارچگی هپاتوپانکراس و فلور باکتریایی روده در میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei)

دوره 9، شماره 3، مهر 1396، صفحه 337-346

سجاد پورمظفر؛ عبدالمجید حاجی مرادلو؛ حمیدرضا احمدنیای مطلق؛ رضا گودرزی


اولین گزارش آلودگی به گلوشیدیا در جمعیت ماهی خیاطه Alburnoides eichwaldii (De Filippi, 1863) رودخانه سفیدرود

دوره 6، شماره 2، تیر 1393، صفحه 153-157

لادن جهانگیری؛ عبدالمجید حاجی مرادلو؛ علی شعبانی؛ محمد فروهر واجارگاه