نویسنده = غلامرضا رفیعی
تاثیر افزایش مواد معدنی در جیره غذایی بر شاخص های رشد، فلور باکتریایی و مورفولوژی روده ماهی تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus)

دوره 13، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 267-276

10.22034/aej.2021.139159

ابراهیم متقی؛ غلامرضا رفیعی؛ علیرضا میرواقفی؛ عیسی ابراهیمی؛ باقر مجازی امیری


تاثیر عوامل محیطی بر میزان موجودات نشست کننده زیستی در قفس های پرورش ماهیان در منطقه ایوشان خرم آباد

دوره 12، شماره 3، مهر 1399، صفحه 371-380

10.22034/aej.2020.120443

فاطمه رادفر؛ محسن صفائی؛ سعید گرگین؛ همیرا آگاه؛ غلامرضا رفیعی


بررسی اثرات سطوح مختلف سختی و نسبت‌های مختلف کلسیم و منیزیم سختی آب بر عملکرد تولیدمثلی سیست و کیفیت لارو پریان میگو Phallocryptus spinosa

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 303-308

پوریا غلام زاده؛ کامران رضایی توابع؛ غلامرضا رفیعی؛ مسعود صیدگر


بررسی اثرات فلز سنگین سرب بر تجمع زیستی و تخریب بافت های هپاتوپانکراس و عضلۀ میگوی رودخانه ای شرقی (Macrobrachium nipponense)

دوره 10، شماره 3، مهر 1397، صفحه 405-412

بهمن پوریونس؛ کامران رضایی توابع؛ غلامرضا رفیعی؛ حمید علاف نویریان


بهینه سازی دستورالعمل رنگ آمیزی ماهیان خاویاری جهت مطالعات اسکلتی در مراحل مختلف رشدی

دوره 5، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 1-9

رضا عسگری؛ سهیل ایگدری؛ غلامرضا رفیعی؛ ناصر آق؛ هادی پورباقر؛ حمید اسحق زاده


بررسی روند تکوین ساختار چشم فیل ماهی (Huso huso)

دوره 5، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 43-50

حمید اسحق زاده؛ غلامرضا رفیعی؛ رضوان اله کاظمی؛ باقر مجازی امیری؛ سهیل ایگدری