موضوعات = ژنتیک
تجزیه و تحلیل بقاء و همبستگی آن با صفات وزن بدن و متوسط افزایش وزن در بلدرچین ژاپنی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1400

10.22034/aej.2020.246125.2337

راضیه ساقی؛ محمد رکوعی؛ غلامرضا داشاب؛ هادی فرجی آروق؛ داودعلی ساقی


اثرات ژنتیکی مستقیم و مادری برای صفات رشد گوسفند سنجابی

دوره 15، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 99-104

10.22034/aej.2022.348319.2832

جواد احمد پناه؛ علی جوانروح؛ حسن خمیس آبادی


تحلیل اقتصادی سامانه تولید گاو شیری با تأکید بر ریسک در دامداری های شهرستان های استان اردبیل

دوره 15، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 59-68

10.22034/aej.2022.336378.2785

شاهین یوسفی؛ رضا سید شریفی؛ نعمت هدایت ایوریق؛ جمال سیف دواتی؛ آزاده بوستان


بررسی پروفایل بیانی سلول های روده آلوده به کریپتوسپوریدیوم پارووم با استفاده از بیوانفورماتیک

دوره 15، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 87-92

10.22034/aej.2022.316508.2799

سعید دادخواه تهرانی؛ سید شاپوررضا شجاعی؛ سید رضا حسینی؛ پرویز شایان


تاثیر روش‌های مختلف انتخاب و ارزیابی برصحت پیش‌بینی ژنومی در یک جمعیت شبیه‌سازی شده

دوره 15، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 93-100

10.22034/aej.2022.337577.2787

یحیی محمدی؛ منصور احمدی؛ محمد شمس الهی؛ شهناز یوسفی زاده


برآورد ضرایب اقتصادی صفات مهم گوسفند سنجابی در سیستم پرورش روستایی

دوره 14، شماره 2، تیر 1401، صفحه 9-16

10.22034/AEJ.2021.300578.2615

جواد احمد پناه؛ سیما ساور سفلی؛ علی جوانروح علی آباد؛ عباس صفری


برآورد پارامترهای ژنتیکی نمره سلول های بدنی و ماندگاری در گاوهای هلشتاین ایران

دوره 14، شماره 2، تیر 1401، صفحه 55-64

10.22034/AEJ.2021.281675.2522

مهدیه رخشانی نژاد؛ ناصر امام جمعه کاشان؛ محمد رکوعی؛ مهدی امین افشار؛ هادی فرجی آروق


ارزیابی ژنتیکی گاوهای نر هلشتاین با روش اعتبار سنجی متقاطع و مدل های رگرسیون تصادفی

دوره 14، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 17-22

10.22034/aej.2021.296316.2596

یاسمین سلیمی یکتا؛ رسول واعظ ترشیزی؛ مختار علی عباسی؛ ناصر امام جمعه کاشان؛ مهدی امین افشار


تأثیر نمره بدنی و برخی از فاکتورهای مدیریتی بر بروز برخی از ناهنجاری های متابولیکی گاوهای هلشتاین

دوره 14، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 31-36

10.22034/AEJ.2021.280580.2497

محمد درویشی؛ یحیی محمدی؛ فرشید فتاح نیا؛ مهدی بهرامی یکدانگی؛ گلناز تاسلی؛ محمد شمس الهی


براورد اثرات متقابل ژنوتیپ و اقلیم، اجزای واریانسی و وراثت پذیری برخی صفات باروری درجمعیت هلشتاین ایران

دوره 14، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 67-74

10.22034/aej.2021.279436.2488

فرزاد عطریان افیانی؛ ساحره جوزی شکالگورابی؛ مهدی امین افشار؛ علی اصغر صادقی


بررسی عملکرد رشد و بازدهی لاشه بره‌های آمیخته حاصل از پایه مادری کردی با قوچ‌‌های بلوچی، قره‌گل وکردی

دوره 14، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 87-94

10.22034/aej.2021.284594.2523

داودعلی ساقی؛ علی مبارکی؛ محمد رباطی بلوچ؛ احمد داوطلب زرقی؛ محمد هندآبادی؛ راضیه ساقی


برآورد تأکید نسبی صفات تولیدی، تولیدمثلی، رشد و ماندگاری در گله گاوهای شیری شرکت دامپروری پارس استان اردبیل

دوره 13، شماره 4، دی 1400، صفحه 59-68

10.22034/AEJ.2021.273001.2464

رضا سید شریفی؛ یوسف رحمن شکرگزار؛ نعمت هدایت ایوریق؛ جمال سیف دواتی؛ آزاده بوستان


تجزیه و تحلیل بقاء و همبستگی آن با صفات وزن بدن و متوسط افزایش وزن در بلدرچین ژاپنی

دوره 13، شماره 3، مهر 1400، صفحه 129-138

10.22034/AEJ.2020.246125.2337

راضیه ساقی؛ محمد رکوعی؛ غلامرضا داشاب؛ هادی فرجی آروق؛ داودعلی ساقی


شناسایی چندشکلی تک‌نوکلئوتیدی در اگزون 3 ژن TLR4 و ارتباط آن با تعداد سلول‌های سوماتیک شیر در گاوهای هلشتاین

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 47-52

10.22034/aej.2021.132721

داود صفری؛ نعمت هدایت ایوریق؛ رضا سید شریفی؛ میرداریوش شکوری؛ وحید واحدی؛ رضا خلخالی ایوریق