نویسنده = فریدون عوفی
بررسی اکولوژیک الگوی پراکنش Prorocentrum در لایه های سطحی خلیج فارس – استان بوشهر

دوره 9، شماره 3، مهر 1396، صفحه 395-400

مهناز ربانی ها؛ فاطمه محسنی زاده؛ فریدون عوفی


نگرشی بر جغرافیای جانوری و هم پوشانی زیستگاهی ماهیان خلیج فارس در حوضه اقیانوسی هند-آرام

دوره 8، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 125-132

فریدون عوفی؛ سید محمدرضا فاطمی؛ عباسعلی مطلبی؛ برایان کد


شناسایی و بررسی جغرافیای دیرینه فسیل ماهیان نواحی البرز، زاگرس و فلات مرکزی ایران

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 121-128

فریدون عوفی؛ شهرام دادگر؛ مهناز ربانی ها


حضور گونه (Tunicata: Ascidiacea) Savigny, 1816 Phallusia nigra در منطقه بین جزر و مدی جزیره هنگام، خلیج فارس

دوره 7، شماره 3، آبان 1394، صفحه 175-178

محبوبه مهردوست؛ احسان کامرانی؛ فریدون عوفی


بررسی تراکم و الگوی پراکنش و پایداری خیار دریایی (Holothuria insignis: Holothuroidea) در نواحی بین جزر و مدی خلیج چابهار

دوره 3، شماره 2، مرداد 1390، صفحه 17-24

متین خالقی؛ علیرضا صفاهیه؛ احمد سواری؛ بابک دوست شناس؛ فریدون عوفی